Cobra una Prestació per Atur i està pensant en crear un negoci propi?
Sap que pot Capitalitzar la seva Prestació per Atur com a Pagament Únic?
Demani més informació
És soci d'una SCP? Sap que des 2016 va canviar el seu règim de tributació?
Coneix quines alternatives té: I.R.P.F o Impost sobre Societats?
Demani més informació
Es troba en situació irregular a Espanya?
Coneix quines possibilitats té actualment per a la seva regularització? Com i quan pot fer-ho?
Demani més informació
Necessita treballar com Autònom? Sap que és un Autònom TRADE?
Coneix quines bonificacions pot aplicar-se? Podrà contractar treballadors?
Demani més informació
¿Tributa per Mòduls? En 2016 moltes activitats van quedar excloses ¿i la seva?
Sap si està tributant de manera correcta el 2017? ¿Coneix quines opcions té?
Demani més informació
Està pensant en constituir una SL? Sap que ara i gràcies a ser Punt PAE
li resultarà molt fàcil, ràpid i econòmic constituir-se a través d'CELMA ASSESSORS?
Demani més informació
És ciutadà estranger i vol sol·licitar la nacionalitat espanyola?
Sap com i quan pot fer-ho?
Demani més informació

ASSESSORIA LABORAL, FISCAL-COMPTABLE, MERCANTIL I d'Estrangeria A BARCELONA.

CELMA ASSESSORS és una assessoria on-line i presencial, Situada al barri de Les Corts a Barcelona que des de fa més de 25 anys presta els seus serveis professionals ajudant a Empreses (Pimes, Autònoms i Emprenedors) i Particulars.

Som assessors experts en matèria Laboral, Fiscal-Comptable, Mercantil i d'Estrangeria.

Àmbits d'actuació

Asesoría Laboral – CELMA ASSESSORS Barcelona

Assessoria Laboral

Assessorem i gestionem tots els tràmits laborals entre l'empresa i els seus treballadors aplicant la legislació vigent. Mediem i resolem els seus conflictes laborals. Tramitem les seves sol·licituds de prestacions: INSS, SEPE.

experiència

Asesoría Fiscal – CELMA ASSESSORS Barcelona

Assessoria Fiscal-Comptable

Planifiquem i gestionem totes les obligacions fiscals de la seva activitat econòmica o particular amb l'objectiu de reduir la seva càrrega fiscal. Complimentem seus processos comptables, llibres oficials i comptes anuals.

rigor

Asesoría Mercantil – CELMA ASSESSORS Barcelona

Assessoria Mercantil

Assessorem en la constitució, modificació i dissolució de societats; supervisem la redacció de contractes de compravenda, arres i traspassos. Formalitzem llicències administratives i tramitem donacions i herències.

confiança

Estrangeria - CELMA ASSESSORS Barcelona

Assessoria Estrangeria

Assessorem i tramitem qualsevol expedient, inicial o de renovació, d'acord amb la legalitat vigent. Analitzem les seves circumstàncies personals i professionals, així com les dels seus familiars, per oferir-li una solució justa i adequada.

professionalitat

Red PAE – CELMA ASSESSORS Barcelona
Red PAE – CELMA ASSESSORS Barcelona

Emprenedors

Té una IDEA o PROJECTE EMPRESARIAL, però desconeix quins són els tràmits necessaris per a la seva creació e inici.?

CELMA ASSESSORS, Com a Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) autoritzat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme; s'encarrega de facilitar la creació de noves empreses, l'inici efectiu de la seva activitat i el seu desenvolupament, a través de la prestació de serveis d'informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i suport al finançament empresarial.

CONSULTI'NS! Podem ajudar a iniciar el seu projecte amb el millor assessorament de forma SEGURA, RÀPIDA i molt ECONÒMICA.

Notícies

Novetats i Actualitat

Asesoría Laboral – CELMA ASSESSORS Barcelona

Nul·litat clàusula resolutòria de CT Obra per disminució de contracta.

Interesante Sentencia en casación para la unificación de doctrina, STS 14/11/2017 (R. 2954/2015) que cuestiona la aplicación de la cláusula, incorporada en CT Obra, que regula su extinción por reducción del volumen de trabajo al colisionar con el apartado 1.c) del art. 49 ET. Razona la sentencia que el CT suscrito entre las partes establece como causa natural de su extinción un hecho que no se produce, la finalización del encargo y, que pretender hacer valer la cláusula resolutoria pactada choca con el art. 49 ET eludiendo el régimen jurídico propio del despido, objetivo o colectivo, basado en causas organizativas o productivas. Si es de su interés no dude en solicitar más información a nuestro Departamento Laboral.

Asesoría Laboral – CELMA ASSESSORS Barcelona

Ictus, reconegut accident de treball per R.E.E.Hogar.

El TSJ Andalusia interpreta que l'ictus sofert, en el seu temps de descans, per una empleada de llar interna es deriva d'accident de treball i afegeix a més la sentència que la manca del compliment de les obligacions d'afiliació i cotització per part dels ocupadors fa recaure sobre ells la responsabilitat en l'abonament de les prestacions d'IT que se'n deriven. Si és del seu interès no dubti en demanar més informació al nostre Departament Laboral.

Asesoría Fiscal – CELMA ASSESSORS Barcelona

IRPF: Tributació de la compravenda de monedes virtuals.

La DG.Tributos en CV (V0808-18) establece que la compraventa de monedas virtuales realizada fuera del ámbito de una actividad económica tributará como ganancias o pérdidas patrimoniales según lo establecido por el art. 33.1 de la LIRPF, entendiéndose producida la variación patrimonial en el momento de la entrega con independencia de cuándo se perciba el precio de la venta, sin perjuicio de la aplicación de la regla especial de imputación temporal para operaciones a plazos prevista en el art. 14.2.c) de la LIRPF. Si es de su interés no dude en solicitar más información a nuestro Departamento Fiscal.

Assessoria Fiscal, Laboral i Estrangeria - CELMA ASSESSORS Barcelona

Nubiola i Espinós 6-8 Despatx 4.
08028 Barcelona

Contacte

Segueix-nos