Cobra una Prestació per Atur i està pensant en crear un negoci propi?
Sap que pot Capitalitzar la seva Prestació per Atur com a Pagament Únic?
Demani més informació
És soci d'una SCP? Sap que des 2016 va canviar el seu règim de tributació?
Coneix quines alternatives té: I.R.P.F o Impost sobre Societats?
Demani més informació
Es troba en situació irregular a Espanya?
Coneix quines possibilitats té actualment per a la seva regularització? Com i quan pot fer-ho?
Demani més informació
Necessita treballar com Autònom? Sap que és un Autònom TRADE?
Coneix quines bonificacions pot aplicar-se? Podrà contractar treballadors?
Demani més informació
¿Tributa per Mòduls? En 2016 moltes activitats van quedar excloses ¿i la seva?
Sap si està tributant de manera correcta el 2017? ¿Coneix quines opcions té?
Demani més informació
Està pensant en constituir una SL? Sap que ara i gràcies a ser Punt PAE
li resultarà molt fàcil, ràpid i econòmic constituir-se a través d'CELMA ASSESSORS?
Demani més informació
És ciutadà estranger i vol sol·licitar la nacionalitat espanyola?
Sap com i quan pot fer-ho?
Demani més informació

ASSESSORIA LABORAL, FISCAL-COMPTABLE, MERCANTIL I d'Estrangeria A BARCELONA.

CELMA ASSESSORS és una assessoria on-line i presencial, Situada al barri de Les Corts a Barcelona que des de fa més de 25 anys presta els seus serveis professionals ajudant a Empreses (Pimes, Autònoms i Emprenedors) i Particulars.

Som assessors experts en matèria Laboral, Fiscal-Comptable, Mercantil i d'Estrangeria.

Àmbits d'actuació

Asesoría Laboral – CELMA ASSESSORS Barcelona

Assessoria Laboral

Assessorem i gestionem tots els tràmits laborals entre l'empresa i els seus treballadors aplicant la legislació vigent. Mediem i resolem els seus conflictes laborals. Tramitem les seves sol·licituds de prestacions: INSS, SEPE.

experiència

Asesoría Fiscal – CELMA ASSESSORS Barcelona

Assessoria Fiscal-Comptable

Planifiquem i gestionem totes les obligacions fiscals de la seva activitat econòmica o particular amb l'objectiu de reduir la seva càrrega fiscal. Complimentem seus processos comptables, llibres oficials i comptes anuals.

rigor

Asesoría Mercantil – CELMA ASSESSORS Barcelona

Assessoria Mercantil

Assessorem en la constitució, modificació i dissolució de societats; supervisem la redacció de contractes de compravenda, arres i traspassos. Formalitzem llicències administratives i tramitem donacions i herències.

confiança

Estrangeria - CELMA ASSESSORS Barcelona

Assessoria Estrangeria

Assessorem i tramitem qualsevol expedient, inicial o de renovació, d'acord amb la legalitat vigent. Analitzem les seves circumstàncies personals i professionals, així com les dels seus familiars, per oferir-li una solució justa i adequada.

professionalitat

Red PAE – CELMA ASSESSORS Barcelona
Red PAE – CELMA ASSESSORS Barcelona

Emprenedors

Té una IDEA o PROJECTE EMPRESARIAL, però desconeix quins són els tràmits necessaris per a la seva creació e inici.?

CELMA ASSESSORS, Com a Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) autoritzat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme; s'encarrega de facilitar la creació de noves empreses, l'inici efectiu de la seva activitat i el seu desenvolupament, a través de la prestació de serveis d'informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i suport al finançament empresarial.

CONSULTI'NS! Podem ajudar a iniciar el seu projecte amb el millor assessorament de forma SEGURA, RÀPIDA i molt ECONÒMICA.

Notícies

Novetats i Actualitat

Asesoría Laboral – CELMA ASSESSORS Barcelona

COVID-19. Autònoms: Prestació extraordinària de cessament d'activitat.

El RDL 8/2020, de 17 de marzo, establece medidas de flexibilización para acceder al cese de actividad de autónomos. Requisitos: A la fecha 14/03/2020 estar afiliado y en situación de alta en la Seguridad Social. No se requiere tener activa la cobertura por cese de actividad. No es necesario formular Baja Censal (Modelo 036/037) ni Baja R.E.T. Autónomos. Hallarse al corriente de obligaciones de Seguridad Social, en caso contrario se le requerirá su regularización. No se exige carencia mínima. Podrán solicitarla autónomos de actividades suspendidas por el RD 463/2020 y aquellas otras actividades que hayan visto reducida su facturación en un 75%, las primeras a partir del 19/03/2020 y las segundas a partir del 01/04/2020. En ambos casos el plazo de solicitud se extiende hasta el 14/04/2020. Se abonará entre los días 7 y 10 de cada mes en cuantía mínima de 501,98.-€ (671,40.-€ con hijos a cargo) y cuantía máxima de 1098,09.-€ (1254,96.-€ con un hijo a cargo y 1411,83.-€ con +1 hijo a cargo).

Assessoria Fiscal, Laboral i Estrangeria - CELMA ASSESSORS Barcelona

COVID-19. Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l'estat d'alarma.

Els facilitem l'enllaç a l'app per generar el Certificat Autoresponsable de la Conselleria d'Interior de GENCAT, poden visitar també la seva web on trobaran informació actualitzada sobre la limitació de la llibertat de circulació de les persones a causa de la vigència de l'estat d'alarma, així com aquelles activitats subjectes a aquest. La recomanació de portar amb si aquest document va entrar en vigor la mitjanit de diumenge a dilluns. Disposa a més d'un apartat de FAQs molt útil. https://confinapp.gencat.cat/#/

Asesoría Laboral – CELMA ASSESSORS Barcelona

COVID-19. Suspensió temporal de contractes i reducció temporal de la jornada (ERTEs).

El RDL 8/2020, de 17 de març, estableix en relació als ERTEs que les pèrdues d'activitat conseqüència de l'COVID-19 tindran consideració de força major, s'agilitza la tramitació, es reforça la cobertura als treballadors afectats permetent l'accés a la prestació contributiva per desocupació encara que no es tinguin el període de cotització i s'exonera de el pagament del 75% de la quota patronal, aconseguint el 100% per a empreses de menys de 50 treballadors, condicionada a l'manteniment de l'ocupació.

Asesoría Mercantil – CELMA ASSESSORS Barcelona

COVID-19. Suspensió terminis processals, terminis administratius i terminis de prescripció i caducitat.

El RD 463/2020, de 14 de marzo, establece que se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales y, garantizando los servicios esenciales de la Administración de Justica el CGPJ ha acordado también la suspensión de las actuaciones judiciales programadas. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren. El cómputo de los plazos se reanudará cuando pierda vigencia el presente RD o, en su caso, las prórrogas de este.