Assessoria Fiscal-Comptable

Assessoria Fiscal i Comptable a Barcelona per a empreses i particulars.

Com Assessoria Fiscal-Comptable, des d'una visió global i estratègica, analitzem i anticipem la resposta empresarial o particular que més s'adeqüi a les necessitats i exigències dels nostres clients, optimitzant la seva tributació i ocupant-nos de tot el necessari en la gestió dels seus impostos. Externalizaremos total o parcialment i d'acord amb la normativa vigent seves necessitats comptables.

Els nostres serveis d'Assessoria Fiscal i Comptable:

Els serveis aquí relacionats són orientatius i no excloents, no dubti en consultar-nos tot que l'assumpte que li preocupi no aparegui en aquesta llista.

Fiscal:

 • Assessorament i Planificació Fiscal: Empresari individual, entitats Reconeixement Rendes i / o Soc.Mercantiles.
 • Assessorament i Planificació Tributària: E.Directa, E.D.Simplificada i E.Objectiva.
 • Assessorament fiscal del Tancament Anual: Deduccions i Bonificacions.
 • Confecció i presentació, sobre les seves dades, Cartes de Pagament, Resums Anuals i altres Declaracions tributàries davant l'Administració estatal, autonòmica i local:
 • Declaracions Censals.
 • Declaracions Informatives.
 • Operacions Intracomunitàries.
 • Cartes de Pagament: IVA, IRPF, Retencions.
 • Impost Renda Persones Físiques i Declaració de Patrimoni.
 • Declaració de Bens a l'Estranger.
 • Tributació dels No Residents.
 • Impost sobre Societats.
 • Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
 • Successions i Donacions.
 • Radicació, IBI, IAE, Plusvàlues Municipals.
 • Taxes i Preus Públics.
 • Confecció dels Llibres de Registres Fiscals.
 • Assessorament intregal per a Emprenedors.
 • Assistència i gestió de notificacions electròniques: NEO, DEH
 • Assessorament pel compliment de la normativa d'Operacions Vinculades.
 • Assessorament pel compliment de la normativa del Blanqueig de Capitals.
 • Assessorament i formalització de Reclamacions i Recursos davant Òrgans Administratius i Tribunals Econòmic-Administratius.
 • Assessorament i Representació en procediments de Gestió i/o Inspecció Tributària davant Organismes Estatals, Autonòmics i/o Locals.

Comptable:

 • Externalització total o parcial dels seus processos comptables.
 • Assessorament i Confecció, sobre les seves dades, Comptabilitats Empresa, Empresaris Individuals i Professionals segons aplicació del NPGC i adaptacions sectorials.
 • Elaboració dels Comptes Anuals pel seu dipòsit davant el Registre Mercantil.
 • Elaboració i Legalització dels Llibres Oficials obligatoris.
 • Operacions Vinculades i Obligacions de Documentació.
 • Elaboració d'Estats Financers.
 • Tancaments Comptables i Consolidació.

Sabem com ajudar-lo. No dubti en contactar ara amb CELMA ASSESSORS i l'informarem què podem fer per vostè.