Assessoria laboral

Assessoria Laboral a Barcelona per a empreses i particulars.

Com Assessoria Laboral som especialistes en les relacions laborals entre empresa i treballador, la nostra experiència processal unida a l'continu estudi i posada al dia està orientada a prestar serveis laborals personalitzats, amb el triple objectiu de minimitzar conflictes, reduir costos socials i oferir-li un assessorament complet en la defensa dels seus drets.

Els nostres serveis d'Assessoria Laboral:

Els serveis aquí relacionats són orientatius i no excloents, no dubti en consultar-nos tot que l'assumpte que li preocupi no aparegui en aquesta llista.

Afiliació:

 • Gestió d'Altes, Modificacions i Baixes de:
 • Empreses: Persones Jurídiques i/o Persones Físiques.
 • Autònoms i Autònoms Dependents TRADE.
 • Empleats de la Llar i d'altres Règims Especials.
 • Gestió d'Altes, Modificacions i Baixes de Traballadors en Seguretat Social.
 • Legalització dels Llibres de Visites i Subcontractació, Gestió del R.E.A.

Contractació:

 • Estudi i confecció de Contractes de Treball en totes les seves modalitats:
 • Indefinits, Temporals, T.Parcial, Bonificats, Formatius, Relleu, Discapacitats.
 • Estudi i confecció de Contractes d'Alta Direcció.

Nòmines, IRPF i Cotització:

 • Gestió de Nòmines i Butlletins de Cotització de Seguretat Social.
 • Assessorament i Tramitació d'Ajornaments Quotes de Seguretat Social.
 • Excedències, Reduccions Jornada per Guarda Legal o Cura de Gent Gran.
 • Maternitat, Incapacitat Permanent, Jubilació Anticipada.
 • Càlcul d'Indemnitzacions i/o Liquidacions.
 • Càlcul i Complimentació de Retencions I.R.P.F.
 • Tramitació de Parts d'Accident de Treball.
 • Cartes d'Acomiadament i/o Sanció.

Contenciosos:

 • Assessorament i Representació davant Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • Assessorament i Representació davant Tribunal Laboral de Catalunya.
 • Assessorament i Tramitació d'Expedients de Regulació d'Ocupació.
 • Assessorament i Tramitació de Concurs de Creditors.
 • Assessorament i Representació davant CMAC, Jutjats Social i FOGASA:
 • Reclamacions per Acomiadament: Improcedent, Disciplinari, Objectiu, ... etc.
 • Reclamacions per Quantitat: Deutes, Enderrariments, Diferències, H.Extres, ..etc.
 • Reclamacions per Categoría Professional i Reconeixement de Drets.
 • Reclamacions per Sancions, Vacances, Accidents Treball, ... etc.
 • Reclamacions per Assetjament Laboral (mobbing) o Sexual
 • Assessorament i Representació en Conflictes Col·lectius: Vagues, ... etc.
 • Assessorament i Representació en processos de Mediació.
 • Gestió de Recursos i Procediments Contenciosos-Administratius.

Prestacions:

 • Assessorament i Tramitació d'Expedients Prestacions INSS:
 • Incapacitat Permanent: Total, Absoluta i Gran Invalidesa.
 • Jubilació: Règim General y Règims Especials.
 • Viudetat, Orfandat i Auxili per Defunció.
 • Expedients Discapacitat i Declaracions Judicials d'Incapacitació.
 • Assessorament i Redacció Sol.licitut Capitalització Prestació d'Atur.

Altres:

 • Elaboració i seguiment de Convenis Col.lectius d'Empresa.
 • Assessorament en matèria de Formació Continuada: Crèdit Formació.
 • Assessorament en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
 • Assessorament en matèria de Protecció de Dades.
 • Assessorament en materia d'Estrangeria.
 • Assessorament en Auditories Socio-Laborals.

Sabem com ajudar-lo. No dubti en contactar ara amb CELMA ASSESSORS i l'informarem què podem fer per vostè.