Avís Legal i Política de Privacitat

[Darrera revisió: 31 de març de 2017]

INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ.

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), li informem que:

Les presents disposicions regulen l'ús del servei del portal d'Internet (en endavant, el 'Portal') que CELMA ASSESSORS posa a disposició dels usuaris d'Internet a fi de facilitar, al públic en general, el coneixement i / o utilització dels serveis que CELMA ASSESSORS presta als seus clients.

CELMA ASSESSORS és una denominació registrada que, com els noms de domini CELMASSESS.COM, CELMASSESS.ORG, CELMASSESS.ES i CELMASSESS.CAT, són titularitat d'Alfons Celma i Martínez, Graduat Social Col·legiat número 2.691 de l'Il. Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, ​​amb domicili social situat a 08028-Barcelona, ​​carrer Doctor Nubiola i Espinós nº 6-8 Despatx 4, NIF 35.085.590-X, Telèfon +34 93.4912464, Fax +34 93.4912018 i adreça de correu electrònic Infoweb@celmassess.com, L'ús exclusiu està reservat a aquest.

El acceso a la página web es gratuito salvo en lo relativo al coste de la conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por los usuarios. Determinados servicios son exclusivos para los clientes de CELMA ASSESSORS y su acceso se encuentra restringido. Los servicios prestados por CELMA ASSESSORS, con carácter general, tienen el precio que se indique en la correspondiente Hoja de Encargo de Servicios Profesionales y, en ningún caso, se ofrecen o prestan a través del Portal.

La utilización del Portal atribuye la condición de usuario del Portal (en adelante, el ‘Usuario’) e implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en este Aviso Legal. La prestación del servicio del Portal tiene una duración limitada al momento en que el Usuario se encuentre conectado al Portal, por tanto, el Usuario debe leer atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que desee conectarse, ya que éste y sus condiciones de uso pueden sufrir, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones, tanto en su contenido, configuración y presentación.

Alguns serveis del Portal accessibles per als usuaris d'Internet o exclusius per als clients de CELMA ASSESSORS poden estar sotmesos a condicions particulars que, si escau, substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l'Usuari abans d'iniciar-se la prestació del servei corresponent.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I FRAMES.

La totalidad de los contenidos del Portal, a título meramente enunciativo: textos, imágenes, iconos, marcas, logotipos, dominios, tecnología, software, links y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico, estructura, combinaciones de colores, códigos fuente (en adelante, los ‘Contenidos’), son propiedad intelectual e industrial de CELMA ASSESSORS o de terceros y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial, sin que puedan entenderse cedidos al Usuario ninguno de los derechos de explotación reconocidos por la normativa vigente en materia de propiedad intelectual e industrial sobre los mismos, salvo aquellos que resulten estrictamente necesarios para el uso del Portal. CELMA ASSESSORS prohíbe expresamente la realización de “framings” o la utilización por parte de terceros de cualesquiera otros mecanismos que alteren el diseño, configuración original o contenidos de su Portal

L'ús dels Continguts ha de respectar la seva llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització de CELMA ASSESSORS.

CELMA ASSESSORS autoritzarà la reproducció total o parcial dels continguts proporcionats pel Portal sempre que concorrin totes i cadascuna de les següents condicions:

 1. Es sol·liciti autorització prèvia.
 2. Es mantingui la integritat dels Continguts.
 3. Es citi expressament a CELMA ASSESSORS com Font i origen d'aquells.
 4. El propòsit i la finalitat de tal ús sigui compatible amb els fins del Portal i / o l'activitat de CELMA ASSESSORS.
 5. No es pretengui un ús comercial, quedant expressament prohibits la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat per CELMA ASSESSORS, prèvia i expressament.

Respecto a las citas de productos y servicios de terceros, CELMA ASSESSORS reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el Portal la existencia de derechos ni de responsabilidad alguna sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación. CELMA ASSESSORS declara su respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros; por ello si considera que este Portal pudiera estar violando sus derechos, rogamos se ponga en contacto con CELMA ASSESSORS de forma escrita y por medio de correo postal que permita acreditar su contenido y recepción, con indicación exhaustiva de los datos del comunicante y representación para actuar por cuenta del titular cuando sea persona distinta del comunicante, descripción de los hechos que revelan el supuesto de violación de derechos, aportación del título que acredite la legitimación del titular de los derechos y siempre con declaración expresa de que la información contenida en la reclamación es exacta.

CONDICIONS GENERALS D'ÚS.

L'Usuari s'obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, responent davant CELMA ASSESSORS o davant de tercers de qualsevol dany i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l'ús del Portal amb finalitats lesives de béns o interessos de CELMA ASSESSORS o de tercers que de qualsevol forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de CELMA ASSESSORS o de tercers.

L'Usuari no ha de trametre a CELMA ASSESSORS cap tipus d'informació confidencial sense prèvia consulta i només després de rebre de CELMA ASSESSORS la corresponent autorització, òbviament tota informació facilitada per l'Usuari haurà de ser veraç i, a aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui obligant-se a la seva permanent actualització de forma que respongui, en tot moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas serà l'Usuari l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a CELMA ASSESSORS o a tercers per la informació facilitada.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT.

El acceso al Portal no implica la obligación por parte de CELMA ASSESSORS de comprobar la veracidad, exactitud, adecuación, idoneidad, exhaustividad y actualidad de la información suministrada a través del mismo. Los contenidos del Portal son de carácter general y no constituyen, en modo alguno, la prestación de un servicio de asesoramiento legal de ningún tipo, por lo que dicha información resulta insuficiente para la toma de decisiones personales o empresariales por parte del Usuario.

CELMA ASSESSORS no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació facilitada al Portal ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al Portal.

CELMA ASSESSORS no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'Usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de la presència de virus , cucs, troians o qualsevol altre element informàtic nociu a l'ordinador de l'Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del Portal, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix ja que correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

L'accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a CELMA ASSESSORS. Per tant, els serveis proveïts a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal.

CELMA ASSESSORS no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ .

CELMA ASSESSORS no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo, pero no limitativo, en foros, chats, blogs, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en el Portal. No obstante, y en cumplimiento de lo dispuesto en la LSSI, CELMA ASSESSORS se pone a disposición de todos los Usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, colaborando de forma activa en la retirada y/o bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional y/o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público.

El servicio de acceso al Portal incluye dispositivos técnicos de enlace, directorios e incluso instrumentos de búsqueda que permiten al Usuario acceder a otras páginas y portales de Internet (en adelante, ‘Sitios Enlace’). En estos casos, CELMA ASSESSORS actúa como prestador de servicios de intermediación de conformidad con el artículo 17 de la Ley 34/2002, de 12 de julio LSSI, y sólo será responsable de los contenidos y servicios suministrados en los Sitios Enlace en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud y no haya desactivado el enlace con la debida diligencia.

En el supuesto que el Usuario considere que existe un Sitio Enlace con contenidos ilícitos o inadecuados podrá comunicárselo a CELMA ASSESSORS de forma escrita y por medio de correo postal que permita acreditar su contenido y recepción, con indicación exhaustiva de los datos del comunicante y representación para actuar por cuenta del titular cuando sea persona distinta del comunicante, descripción de los hechos que revelan el carácter ilícito o inadecuado del Sitio Enlace y en el supuesto de violación de derechos, aportación del título que acredite la legitimación del titular de los derechos y siempre con declaración expresa de que la información contenida en la reclamación es exacta; sin que en ningún caso esta comunicación conlleve la obligación de retirar el correspondiente enlace, además, la recepción de esta comunicación por parte de CELMA ASSESSORS no supondrá, según lo dispuesto en la LSSI, el conocimiento efectivo de las actividades y/o contenidos indicados por el comunicante.

ENLLAÇOS O HIPERENLLAÇOS.

Los enlaces contenidos en el Portal pueden dirigir a contenidos web de terceros. El objetivo de dichos enlaces es únicamente facilitarle la búsqueda de los recursos que le puedan interesar a través de internet. No obstante, dichas páginas no pertenecen a CELMA ASSESSORS, ni hace una revisión de sus contenidos y, por ello, CELMA ASSESSORS no asume ninguna responsabilidad por el contenido, informaciones o servicios que pudieran aparecer en dichos sitios, que tendrán exclusivamente carácter informativo y que en ningún caso implican relación alguna entre CELMA ASSESSORS y las personas o entidades titulares de tales contenidos o titulares de los sitios donde se encuentren. CELMA ASSESSORS tampoco puede hacerse responsable del funcionamiento de la página enlazada o de los posibles daños que puedan derivarse del acceso o uso de la misma.

L'usuari d'Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pàgines web al Portal haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

 1. L'enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal del Portal però no podrà reproduir-la de cap manera (inline links, còpia dels textos, gràfics, etc.).
 2. Quedará en todo caso prohibido, de acuerdo con la legislación aplicable y vigente en cada momento, establecer frames o marcos de cualquier tipo que envuelvan al Portal o permitan la visualización de los Contenidos a través de direcciones de internet distintas a las del Portal y, en cualquier caso, cuando se visualicen conjuntamente contenidos ajenos al Portal de forma que: [1] produzca, o pueda producir, error, confusión o engaño en los usuarios sobre la verdadera procedencia del servicio o Contenidos; [2] suponga un acto de comparación o imitación desleal o [3] de cualquier otra forma resulte prohibido por la legislación vigente.
 3. La página web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá informaciones con contenidos que sean ilícitos, discriminatorios, contrarios a los principios éticos comúnmente aceptados o atenten contra el orden público, así como tampoco contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros; además no se realizarán desde la página que introduce el enlace ningún tipo de manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre CELMA ASSESSORS, sus socios, empleados, clientes o sobre la calidad de los servicios que presta, que induzcan o puedan inducir en el Usuario la falsa concepción de que CELMA ASSESSORS suscribe, respalda, se adhiere o de cualquier manera apoya, las ideas, manifestaciones o expresiones, lícitas o ilícitas, del remitente; y/o resulten inapropiados o no pertinentes con la actividad de CELMA ASSESSORS en atención al lugar, contenidos y temática de la página web del remitente
 4. En cap cas, s'expressarà en la pàgina on s'ubiqui l'enllaç que CELMA ASSESSORS ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l'enllaç, així l'establiment de l'enllaç no suposarà cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de CELMA ASSESSORS de la pàgina que realitza l'enllaç.
 5. CELMA ASSESSORS pot sol·licitar que es retiri un enllaç al seu Portal, sense necessitat d'al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de CELMA ASSESSORS.
 6. CELMA ASSESSORS no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'enllaç pugui oferir. L'Usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.
 7. Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de CELMA ASSESSORS dins de la pàgina del remitent excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre LOPD, y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la misma (RLOPD), le informamos de que los datos personales e información que nos facilite al cumplimentar cualquier formulario electrónico disponible en el Portal (en adelante, ‘Datos’), serán incorporados en un fichero de datos de carácter personal titularidad de CELMA ASSESSORS debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD); incorporación que el Usuario, cuando utiliza estos medios para contactar con CELMA ASSESSORS, está aceptado de forma expresa. La finalidad de la recogida y el tratamiento automatizado de los Datos es dar curso a su solicitud de información, el mantenimiento de la relación comercial y el desempeño de tareas de información, formación y asesoramiento y otras actividades propias de CELMA ASSESSORS, reservándose CELMA ASSESSORS el derecho a no tramitar las solicitudes incompletas. En cualquier caso, el Usuario responderá de la veracidad de los Datos facilitados y se presumirá que quién los ha enviado es el titular de los mismos.

CELMA ASSESSORS adopta els nivells de seguretat requerits pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, adequats a la naturalesa de les Dades que són objecte de tractament en cada moment, i es compromet a complir la seva obligació de secret, al deure de tractar amb confidencialitat i reserva adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Això no obstant, l'anterior, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, per bé que CELMA ASSESSORS posa tots els mitjans al seu abast per evitar aquestes actuacions.

L'Usuari podrà exercir els seus drets d' Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició, Drets ARCO, en els termes legalment previstos i per a això dirigir una comunicació escrita mitjançant correu postal a CELMA ASSESSORS, A / C Alfons Celma Martínez, expressant la referència Protecció de Dades, carrer Doctor Nubiola i Espinós nº 6-8 Despatx 4 de 08028 -Barcelona, ​​o enviant un missatge de correu electrònic a la següent adreça lopd@celmassess.com; indicant en tots dos casos nom i cognoms complet, adreça postal i adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat (DNI, NIE o passaport).

El Portal y dominios de CELMA ASSESSORS utilizan Cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para el correcto funcionamiento y visualización del Portal por parte del Usuario, así como la recogida de estadísticas. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 LSSI, CELMA ASSESSORS únicamente utilizará dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos (en adelante, ‘Cookies’) cuando el usuario haya dado su consentimiento previo para ello, de acuerdo con lo que se indica en la ventana emergente del navegador del Usuario cuando accede por primera vez al Portal y, en los demás términos y condiciones que se indican en el apartado Política de Cookies del Portal, que CELMA ASSESSORS pone a disposición de todo Usuario y que éste debe conocer.

LEGISLACIÓ.

L'Usuari accepta que la legislació aplicable i els Jutjats i Tribunals competents per conèixer de les divergències derivades de la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest Portal, són els espanyols, i se sotmet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).